Luật sư Hồ Ngọc Diệp - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

Thiết chế phản biện xã hội (3)

Thiết chế phản biện xã hội (3)

3. Phản biện xã hội – nhân tố quan trọng của phát triển : Phản biện là hành vi thể hiện tính khoa học của con người trước khi chuẩn...

Thiết chế phản biện xã hội (2)

Thiết chế phản biện xã hội (2)

Nội dung của phản biện xã hội: Phản biện xã hội là đưa ra các lập luận, phân tích nhằm phát hiện, chứng minh, khẳng định, bổ sung hoặc bác...